Bize Ulaşın: +90 (212) 241 77 20
E-Müvekkil

Rehin Teminatlı Borç İçin İhtiyati Haciz İstenemeyeceği

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/433 
KARAR: 2014/1856


...1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 03.05.2013 tarih ve 2013/212 - 2013/212 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati hacze itiraz eden (borçlu) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili, alacaklı Bankanın 02/05/2013 tarihindeki ihtiyati haciz talebi üzerine, müvekili aleyhine ...1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/212 D.İş sayılı dosyası üzerinden 140.000,00 TL alacak ile ilgili 03/05/2013 tarihinde ihtiyati haciz kararı verildiğini, kararın ...22. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5233 sayılı dosyası ile takibe konulduğunu, müvekillinin 10/05/2013 tarihinde haberdar olduğunu, müvekkili ile yaptığı görüşmede ...14. İcra Müdürlüğü'nün 2012/2482 sayılı takibin başlatılmasından sonra kredi borcunun tamamının 07/02/2012 tarih ve 812 sayılı makbuzla 46.123.50 TL tahsil edilerek kapatıldığını, kredi kapatma komisyonu adı altında yine 07/02/2012 tarih ve 852 sayılı makbuzla 1.050,00 TL tahsil edildiğini, müvekkilinin verdiği ipoteğin fekki ile sözleşmeden doğan kefalet borcunun sona ereceğine dair belge aslı verildiğini, ipotek senedi ve belgesine dayalı borcun sona ermesine rağmen ihtiyati haciz talebinde bulunulmasının maddi ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu bu nedenlerle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Karşı taraf, davacı tarafından imzalanan ipotek resmi senedinin 1. maddesi ve TBK'nın 586.maddesi hükmü gereğince müvekkili bankanın alacağı ipotek ile temin edilmiş olsa bile ipotek veren 3. kişi aleyhine ihtiyati haciz isteminde bulunulmasında bir engel olmadığını, davacı tarafça dilekçesinde belirtilen ödemenin takipten önce yapılmış bir ödeme olduğunu, yapılan ödeme ile dava dışı takip borçlusunun müvekili bankaya olan borcunun tamamının kapanmadığını, kalan bakiye üzerinden dava dışı takip borçlusu aleyhine icra takibine başlanıldığını, ayrıca ihtiyati hacze itiraz eden borçlunun itirazlarının İİK. 265. maddesinde tahdidi olarak sayılmış sebeplerden olmadığını belirterek itirazın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre, verilen ihtiyati haciz kararına karşı borçlu vekili tarafından yapılan itirazın yasal süresi içerisinde olduğunu ancak itiraz sebeplerinin İİK. 265.maddesinde belirtilen sebeplerden olmaması nedeniyle ihtiyati haciz kararının reddine karar verilmiştir. 

Kararı, ihtiyati haciz kararına itiraz eden vekili temyiz etmiştir.

Talep ihtiyati haciz kararına itiraza ilişkindir. Mahkemece yukarıda özetlendiği gibi itiraz sebeplerinin yasada öngörülen nedenlerden olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir. Ancak dosyada mevcut ipotek akit tablosunda ihtiyati haciz kararına itiraz edenin taşınmazı üzerinde konulan ipoteğin hem asıl borç hem de kefalet borcunun teminatı olarak verildiği açıkça ifade edilmektedir. İcra ve İflas Kanunu'nun 257.maddesi uyarınca ancak rehinle temin edilmiş olmayan para alacakları için ihtiyati haciz isteminde bulunabileceği öngörülmüştür. Bu durumda dosyada mevcut ipotek akit tablosu uyarınca itiraz eden kefilin kefalet borcu rehinle temin edildiğinden itirazın kabulü gerekirken, yazılı gerekçelerle reddi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenleren dolayı, ihtiyati haciz kararına itiraz eden vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 03.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yol Tarifi