Bize Ulaşın: +90 (212) 241 77 20
E-Müvekkil

Temyiz Süresi başlangıcı

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2012/17023
Karar No : 2013/9983
TEMYİZ
DAVALI VEKİLİNİN TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN ÖNCE İLAMI İCRAYA KOYMASI
VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN İLAMI İCRAYA KOYMAK
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı eşya alacağı davasına dair karar, davalı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Hüküm temyiz isteminde bulunan davalı vekiline 27.07.2012 tarihinde tebliğ olunmuş ve davalı vekili 27.08.2012 tarihinde temyiz isteminde bulunmuş ise de, 16.06.2011 tarihli hüküm, vekalet ücretinin tahsili amacıyla davalı vekili tarafından 09.08.2011 tarihinde Ilgın İcra Müdürlüğünün 2011/1451 esas sayılı icra takip dosyasında takibe konulmuş olup, davalı vekilinin 09.08.2011 tarihinde kararı eline aldığı, öğrendiği dikkate alındığında kararın bu tarih itibariyle davalıya tebliğ edildiğinin kabulü gerekir. Buna göre davalının 09.08.2011 tarihinde hükmü tebliğ aldığı dikkate alındığında temyiz dilekçesi 15 günlük yasal süre geçtikten sonra 27.08.2012 tarihinde verilmiş olduğundan, 

SONUÇ : 6100 sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK'nun 432/4.maddesi ve 01.06.1990 gün 1989/3,1990/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince temyiz isteminin süreden REDDİNE, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yol Tarifi