Bize Ulaşın: +90 (212) 241 77 20
E-Müvekkil

Şirket Ortaklarına Gönderilen Haciz İhbarnamesi

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/16517
K. 2005/20224
T. 18.10.2005
• ŞİRKET ORTAKLARINA GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMELERİ ( Borçlu Şirket Yönünden Ortaklar 3. Kişi Sayılamayacağından Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
• SÜRESİZ ŞİKAYET ( Borçlu Şirket Yönünden Ortaklar 3. Kişi Sayılamayacağından Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Hukuki Sonuç Doğurmaması Nedeniyle )
• ŞİRKET ORTAKLARININ 3. KİŞİ SAYILAMAYACAĞI ( Borçlu Şirket Ortaklarına Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Hukuki Sonuç Doğurmaması Nedeniyle )
2004/m. 16, 89
ÖZET : Borçlu şirket aleyhindeki icra takibinin kesinleşmesi üzerine şirket ortaklarına haciz ihbarnameleri gönderilmiştir. Takip borçlusunun 3. kişilerdeki hak ve alacakları için haciz ihbarnamesi gönderilebilir. Şirket ortakları, borçlu şirket yönünden 3. kişi sayılamaz. Bu nedenle gönderilen haciz ihbarnameleri hukuki sonuç doğurmaz. Bu durumda şikayet süreye tabi değildir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3. kişiler vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İcra takibinin borçlusu A. Danışmanlık İnşaat Yatırım Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi olup, adı geçen borçlu hakkındaki takibin kesinleşmesi sebebiyle şirket ortakları A. ve H'ye İİK'nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnameleri gönderilmiştir. Anılan maddede takip borçlusunun 3. şahıs nezdinde bulunan hak ve alacakları ile menkul mallarının haczedileceği öngörülmüştür.

Somut olayda haciz ihbarnamesi gönderilen şirket ortakları, borçlu şirket yönünden 3. kişi sayılamayacağından sözü edilen haciz ihbarnameleri sonuç doğurmaz. Yasanın emredici kuralına aykırı bu husus kamu düzeniyle ilgili olduğundan İİK'nun 16/2 maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir. O halde, mahkemece şikayetin bu nedenle kabulüne karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde sadece tebligatın usulüne uygun olduğundan bahisle sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : 3. Kişiler vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 18.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yol Tarifi