Bize Ulaşın: +90 (212) 241 77 20
E-Müvekkil

Rusya Federasyonunun Uluslar arası Ticari Tahkim Kanunu

Rusya

Rusya Federasyonunun Uluslar arası Ticari Tahkim Kanunu Yürülüğe Giriş Tarihi 14 Ağustos 1993

Russian Federation on International Commercial Arbitration

 

MUHTEVİYAT

Bölüm I. – Genel Hükümler 1

Madde 1 – Uygulama Alanı 1

Madde 2 - Tanılar ve Yorumlama Kuralları 2

Madde 3 - Yazılı İletişim Belgelerinin Kaydı 2

Madde 4 - İtiraz Hakkından Feragat 2

Madde 5 – Tahkimi Destek ve kontrolün çeşitli işlevleri ve hüküm alanı 3

Bölüm II. – Tahkim Anlaşması 3

Madde 7 – Tahkim Anlaşmasının oluşması ve tanımı 3

Madde 8 – Tahkim anlaşması ve mahkemede esasa dair talep 4

Madde 9 – Tahkim anlaşması ve Mahkeme tarafından verilen geçici kararlar 4

Bölüm III – 3. Taraf Hakem heyetinin içeriği 4

Madde 10 – Arbitrajcı(Hakem) Sayısı 4

Madde 11 – Arbitrajcıların(Hakemlerin) Atanması 4

Madde 12 – Arbitrajcılara(Hakemlere) itiraz edilebilecek durumlar 5

Madde 13 – İtiraz Prosedürü 5

Madde 14 – Arbitrajcının(Hakemlerin) yetkisinin iptal edilmesi 5

Madde 15 – Arbitrajcının(Hakemlerin) İkamesi 6

Bölüm IV. – Tahkim Heyetinin Yetki Alanı 6

Madde 16 – Tahkim Heyetinin etki alanında aldığı kararların geçerliliği 6

Madde 17 – Tahkim heyetinin geçici kararlar emretme yetkisi 7

Bölüm V. – Arbitraj Sürecinde Uygulanacak Şekil Esasları 7

Madde 18 - Taraflara Eşit Davranılması 7

Madde 19 – Uygulanacak kurallarının belirlenmesi 7

Madde 20 – Tahkim Yeri 7

Madde 21 – Tahkim sürecinin başlatılması 8

Madde 22 – Dil 8

Madde 23 – Talep ve Savunma ibrazları 8

Madde 24 – Duruşmalar ve evraki süreç

Madde 25 – İlgili evrakı sunmama ve tahkim duruşmasına katılmama 9

Madde 26 – Tahkim kurulu tarafından Bilirkişi atanması 9

Madde 27 – Delil alınmasında mahkemenin desteği 9

Bölüm VI. - Karar alınması ve tahkim sürecinin 9

sonlandırılması

Madde 28 – Anlaşmazlık konusuna uygulanabilecek kurallar 9

Madde 29 – Tahkim kurulunun karar vermesi 10

Madde 30 – Tarafların Anlaşması 10

Madde 31 – Alınan kararın şekli ve içeriği 10

Madde 32 – Tahkim sürecinin sonlandırılması 10

Madde 33 – Alınan kararın düzeltilmesi ; Ek karar 11

Bölüm VII. - Karara Rücu 12

Madde 34 – Tahkim kararının münhasıran rücu ile iptali davası 12

Bölüm VIII – Kararların tanınması ve icra edilmesi 13

Madde 35 – Tanınması ve icra edilmesi 13

Madde 36 – Tahkim kararının tanınmaması ve icra

edilmemesi için gerekli şartlar

Rusya

Rusya Federasyonunun Uluslar arası Ticari Tahkim Kanunu Yürülüğe Giriş Tarihi 14 Ağustos 1993

Yürülükteki Kanun:

 • Tahkimin (üçüncü taraf hakem heyetinin) uluslar arası ticaretin işlemesi sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların sonuçlandırılması için kullanılan yaygın bir usul olduğunu kabul eder ve uluslar arası ticari tahkim için kapsayıcı bir yasal çerçeveye ihtiyaç olması sebebi ile temellendirilmiştir;

 • - Rus Federasyonunun taraf olduğu uluslar arası anlaşmalardaki tahkim hükümlerini ve Birleşmiş Milletler tarafından 1985 yılında , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Ülkelerin yasalarında kullanma ihtimali olması sebebi ile onanmış Model Kanunundaki tahkim hükümlerini de dikkate alır.

 

Bölüm I. Genel Hükümler

Madde 1- Uygulama Alanı

 1. Mevcut Kanun tahkim mekanı Rusya Federasyonundaki bir bölge olması durumunda Uluslar arası ticari tahkim için geçerlidir. Fakat , bu kanunun 8., 9., 35. ve 36. maddelerinin hükümleri tahkim yurtdışında yer almakta isede geçerlidir.

 2. Tarafların anlaşmaları doğrultusunda aşağıda yazılı durumlara Uluslar arası ticari tahkim denebilir:

-Mevzu bahis taraflardan en az birinin iş meskeninin yurtdışında bulunması halinde, dış ticaret ve diğer Uluslar arası ekonomik faaliyetlerin doğal sürecinde ortaya çıkan her türlü sözleşme veya medeni hukuk ilişkileri uyuşmazlıkları; ile

-Dış yatırımları bulunan kurumlar arasında, uluslar arası ilişkileri olan topluluklar ve organizasyonlarlar ve Rusya Federasyonunda kurulmuş tüzel niteliğe sahip diğer kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar; Bu tarafların iştirakçileri ile, benzer kuruluşlar ve Rusya Federasyonu kanunlarına tabi diğer kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklar.

3. Bu kanunun 1. maddesinin 2. paragrafı doğrultusunda:

-Eğer bir tarafın birden fazla iş meskeni var ise, tahkim anlaşması ile en yakın ilişkideki iş meskeni,

-Eğer bir tarafın iş meskeni yok ise devamlı ikametgahı atıf edilecektir.

4. Mevcut kanun hiçbir şekilde tahkim konusu olabilecek yada olamayacak hususlar konusunda Rus Federasyon'un kanunlarının önüne/üzerine geçemez .

5. Eğer Rusya Federasyonu'nun taraf olduğu bir uluslar arası anlaşma mevcut Rus Federasyonu yasalarının Tahkim ile ilgili (3. taraf Hakem heyeti) düzenlemlerine dair yeni hükümler getirirse mevzubahis anlaşmanın hükümleri uygulanacaktır.

Madde – 2 Tanılar ve Yorumlama Kuralları

Mevcut kanunun amaçları doğrultusunda

-”Tahkim” (3 taraflı hakem heyeti) spesifik bir vaka için kurulmuş bir hakem heyetini veya sürekli bir tahkim kuruluşunu, özellikle Uluslar arası Ticaret Tahkim Divanı ve Rus Federasyonunun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Tahkim komisyonu, tarafından yapılan tahkim faaliyetlerini içerir/tanımlar;

(Mevcut Kanununa ekler1 ve 2)

-”3 taraflı hakem heyeti” tek bir Tahkim Hakemi veya bir Tahkim Heyeti olarak yorumlanabilir/kullanılmaktadır;

-”Mahkeme” bir devletin ilgili yargı organı anlamında kullanılmaktadır;

-Mevcut kanunun ,28'i maddesi saklı kalmakla, herhangi bir hükümü taraflara bir konuda karar alma yetkisi tanımış ise, taraflar bu yetkilerini, anlaşmaları üzerine, atanabilecek 3. bir gerçek yada tüzel kişiye devretme hakkına sahiptir;

-mevcut kanununa göre tarafların anlaşmış olması veya anlaşıyor olmaları yada herhangi bir şekilde iradeleri kanuni bir şekil şartına uygun olarak örtüşmüş olması halinde böyle bir anlaşma sözleşme içinde tahkime atıf edenhükümleri de içerir;

-mevcut kanununun ,25(1) ve 32(2) sayılı maddeleri saklı kalmak üzere, herhangi bir maddesi bir talep ile ilintili ise bu ilinti karşı taleplede ilintilidir ve bir savunma ile ilintili ise bu bir karşı talepe doğru sürülecek savunma ile de ilintilidir.

Madde 3 - Yazılı Belgelerin Kaydı

Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça:

-herhangi bir yazışma gönderildiği kişi tarafından bizzat teslim alınmış veya sürekli iş adresine, ikametgahına veya posta adresine teslim edilmiş ise alınmış sayılır ancak bunlardan herhangi biri, makul incelemeler yapılmasına rağmen, bulunamaz ise, yazışma gönderildiği kişinin son iş adresine, sürekli ikametgahına, posta adresine taahhütlü posta ile gönderilmişse veya yazışmanın gönderildiğine dair resmi bir tutanak var ise ulaşmış sayılır.

-yazışma ele geçtiği gün ulaşmış sayılır.

2- Bu maddenin hükümleri muhakeme evrakları için geçerli değildir.

Madde 4 - İtiraz Hakkından Feragat

Taraflar mevcut kanunun, süresi içerisinde veya özel bir süre belirlenmişse bu süre içerisinde, taraflara kısmen ilga etme hakkı tanınan durumlarda, taraf hakkını kullanmazsa veya taraf yada taraflar şekil ve içerik şartlarına dair uyumsuzluk olduğunu bilmesine rağmen itiraz etmezlerse, taraf veya taraflar itiraz hak ve haklarından vazgeçmiş sayılır.

Madde 5 – Mahkeme müdahale sınırı

Mevcut kanunun hüküm alanına giren konularda, aksi mevcut kanunca kararlaştırılmamışsa, herhangi bir mahkeme müdahale etmeyecektir.

Madde 6 - Tahkim Destek ve kontrolünün çeşitli işlevleri ve hüküm alanı

1.Bu kanunun 11. maddesinin 3. ve 4. bendinde,13 maddesinin 3. bendinde ve 14'ü maddesinde belirtilen işlemler Rus Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı tarafından yerine getirilecektir.

2.Bu kanunun 16. maddesinin 3. bendi ve 34 maddesinin 2 bendinde belirtilen işlemler tahkimin mevzubahis olduğu Rus Federasyonunun Cumhuriyet oluşturan kısmında bulunan bölgesel veya şehir mahkemesinde ya da otonom bölgedeki mahkemelerde, ya da tahkimin yer aldığı otonom bölgede yerine getirilecektir.

Bölüm II. – Tahkim Anlaşması

Madde 7 – Tahkim Anlaşmasının oluşması ve tanımı

1.Tahkim: tarafların tanımlanmış bir hukuki ilişki sonucu ortaya çıkabilecek, bazı yada her türlü hukuki anlaşmazlığı tahkim kurumu ile sonuçlandırmasını sağlayan, akid ve nevileri ile sınırlı olmamak üzere, bir hukuki ilişikidir. Tahkim anlaşması bir sözleşmedeki tahkim şartı şekilinde olabileceği gibi bağımsız bir anlaşmada olabilir.

2.Tahkim anlaşması yazılı şekil şartına haizdir. Bir anlaşma, tarafların imzaladığı bir belgenin içerisinde veya evrak değişimlerinde, teleks ve telegraflarda veya uyuşma beyanının bir kaydını bulunduran diğer elektronik iletişim yöntemlerinde veya tahkim anlaşması bir tarafça iddia ediliyor ve diğer tarafça red edilmiyorsa, yazılı olarak kabul olunur. Bir anlaşmada tahkim şartına haiz bir belgeye atıf , sözleşmenin yazılı olması ve atıfın tahkim şartının sözleşmenin bir parçası olduğunu belirler nitelikte ise, tahkim anlaşmasını meydana getirmiş sayılır.

Madde 8 – Tahkim anlaşması ve mahkemede esasa dair talep

1.Tahkim anlaşmasının konusuna giren bir hususda herhangi bir mahkemede hukuki bir süreç başlatılmışsa mevzubahis mahkeme, eğer taraflardan herhangi biri anlaşmazlığın esasına dair ilk beyanlarını sunmadan evvel talepte bulunmuşlarsa ve eğer mahkeme anlaşmayı hükümsüz, tesirsiz yada geçersiz bulmazsa, yargı sürecini durduracak ve tarafları tahkim sürecine yönlendirecektir.

2.Bu maddenin 1. bendinde bahis edilen hukuki süreç başlatılmış olsa ve yetki alanının mahkemece kararlaştırılması beklenirken bile tahkim süreci devam ettirilebilir yada başlatılabilir ve bir tahkim kararı alınabilir.

Madde 9 – Tahkim anlaşması ve Mahkeme tarafından verilen geçici kararlar

Tahkim süreci başlamadan veya devam ederken tarafların muvakkat koruma kararı almak için mahkemeye başvurması ve mahkemenin böyle bir karar alması tahkim anlaşmasına ters düşmez.

Bölüm III – 3. Taraf Hakem heyetinin içeriği

Madde 10 – Hakem Sayısı

1.Taraflar hakem sayısını belirlemede serbesttir.

2.Taraflar hakem sayısını belirlememişlerse 3 hakem atanacaktır.

Madde 11 – Hakemlerin Atanması

1.Hiçkimse, aksi sözleşme taraflarınca kararlaştırılmamışsa, mensup olduğu milliyetten dolayı hakem olarak seçilmekten alı konamaz.

2.Taraflar bu kanunun11. maddesinin, 4. ve 5. hükümlerine uygun olarak, hakemin veya hakemlerin atanması yöntemi üzerinde anlaşabilirler.

3.Böyle bir anlaşmanın oluşmaması halinde.

-3 hakemli tahkimde, her taraf bir hakem seçecek ve bu şekilde atanmış iki hakem 3. hakemi atayacaktır; eğer taraflardan biri hakem ataması için karşı taraftan teklif geldikten sonra 30 gün içerisinde hakem atayamazsa, yada taraflarca atanmış hakemler 3. bir hakemin atanması üzerinde, atanmalarından itibaren 30 gün içerisinde, anlaşamazlarsa, atanma , taraf isteği üzerine, bu kanunun 6. maddesinin 1. bendinde belirtilen yetke tarafından yapılacaktır;

-tek hakemli tahkim süreçlerinde, tarafların hakem üzerinde anlaşamaması durumunda, hakemlik görevi bu kanunun 6. maddesinin 1. bendinde belirtilen yetke tarafından yapılacaktır.

4.Tarafların üzerinde anlaştıkları atama prosedürü doğrultusunda,

-bir taraf mevzubahis prosedür şartlarını yerine getiremezse, yada

-taraflar veya 2 hakem mevzubahis prosedür doğrultusunda almaları gereken bir kararı alamazlarsa; yada

-tüzel kişilerde dahil olmak üzere 3. bir kişi, böyle bir protokol doğrultusunda kendisine yüklenen görevi yerine getiremezse, tahkim anlaşmasının herhangi bir tarafı bu kanunun 6. maddesinin 1. bendinde belirlenmiş yetkeden, eğer üzerinde anlaşılan atanma yöntemleri atanma işlevi için başka yollar belirtmemişse, gerekli önlemleri almasını isteyebilir.

5.Bu maddenin 3. veya 4. bendine göre bu kanunun 6. maddesinin 1. bendine deviredilen herhangi bir konuda alınan herhangi bir karara dair temyiz yolu açık değildir. Yetke tarafsız ve özgür niteliğe sahip hakem atarken, tarafların, hakemin sahip olması gereken özellikler, üzerinde anlaştıkları fikirleri dikkate almalı ve, tek hakemin yada 3. hakemin atanması durumlarında taraflardan farklı uyruğa sahip bir hakemin atanmasını doğruluğunu dikkate almalıdır.

Madde 12 – Hakemlere itiraz edilebilecek durumlar

 1. Bir kişi hakem olarak atanacaksa, hakkında ,atanacağı görev ile ilgili tarafsız kalmasına yada özgür karar vermesine dair haklı bir şüphe uyandıracak her türlü gerekçeyi ve durumu açıklamak zorundadır. Hakem atandığı andan itibaren ve tahkim süreci boyunda yukarıda bahis edilen herhangi bir vaziyeti, en kısa sürede taraflara bildirmemişse , taraflara bildirecektir.

 2. Hakemin tarafsızlığının veya özgürlüğünün şüphede olduğu durumlarda veya tarafların üzerinde anlaştıkları niteliklere sahip olmadığı vaziyetlerde hakeme itiraz edilebilir. Taraflardan herhangi biri sadece hakem atandıktan sonra haberinin olabileceği sebeplerden dolayı, atadığı yada atanmasında fiilen yer aldığı bir hakeme itiraz edebilir.

 

Madde 13 – İtiraz Prosedürü

 1. Taraflar bu maddenin 3. bendine tabi olacak bir şekilde hakeme itiraza dair bir prosedür belirleyebilirler.

 2. Böyle bir prosedür üzerine anlaşılmaması üzerine, hakeme itiraz etmek isteyen taraf; tahkim heyetinin kurulmasına haberdar olduktan 15 gün sonra ya da bu kanunun 12. maddesinin 2. bendinde bahis edilen vaziyetlere vakıf olur ise itirazını yazılı olarak tahkim heyetine bildirebilir. Eğer itiraz edilen hakem görevinden çekilmezse veya diğer tarafa itiraza katılmazsa hakem heyeti itiraza dair karar alacaktır.

 3. Eğer tarafların üzerinde anlaştıkları itiraz prosedürüne göre veya bu maddenin 2. bendinde belirtilen usuller başarılı bir şekilde uygulanamazsa, itiraz eden taraf itirazın reddine dair olan kararı aldıktan 30 gün sonra bu kanunun 6. maddesinin 1. bendinde belirtilen yetkeden yapılan itiraz üzerine karar alınmasını isteyebilir; yetkenin alacağı karar temyize açık değildir. Bir itiraz talebi olmasına rağmen tahkim heyeti, itiraz edilen hakemde dahil olmak üzere, karar almak üzere tahkim sürecine devam edebilir.

Madde 14 – Arbitrajcının yetkisinin iptal edilmesi

 1. Eğer bir hakem bu kanunun 13. maddesi ve 2. bendi hükümünce, kanunen yada fiilen görevlerini yerine getiremiyorsa veya başka sebeplerle gecikerek faaliyette bulunuyorsa hakemin yetkisi iptal olur, eğer hakem görevinden ayrılması veya tarafların hakemin yetkisini iptal etmesi halinde hakemin yetkisi iptal olur. Başka türlü mevzubahis gerekçeler vaki ve devam etmekteyse, taraflardan herhangi biri bu kanunun 6. maddesinin 1. bendinde belirtilen yetkeden hakemin yetkisinin iptalini isteyebilir; yetkenin vereceği karar temyize açık değildir.

 2. Eğer, bu kanunun 13. maddesinin 2. bendi hükümleri doğrultusunda, bir hakem görevinden çekilirse veya hakemin yetkisi taraflarca iptal edilirse, bu herhangi bir şekilde bu paragrafın veya bu kanunun 12. maddesinin 2. bendinde belirtilen hükümlerin haklı gerekçesi olarak kabul edilemez.

 

Madde 15 – Hakemin İkamesi

Hakemin yetkisi, bu kanunun 13. ve 14. maddesi hükümleri doğrultusunda veya görevden çekilmesi sebebi ile yahut tarafların anlaşması sonucu ek olarak başka herhangi bir şekilde, iptal olursa; yetkisi iptal olunan hakemin seçilme usulü ile başka bir hakem yetkisi iptal edilen hakem atanacaktır.

Bölüm IV. – Tahkim Heyetinin Yetki Alanı

Madde 16 – Tahkim Heyetinin etki alanında aldığı kararların geçerliliği

 1. Tahkim heyeti kanuni yetki alanı üzerine karar verebilir, bu kararın içeriği tahkim anlaşmasının geçerliliği ve mevcudiyetine dair hükümleride kapsayabilir. Bu sebeple bir anlaşmanın tahkime dair şart içermesi halinde mevzubahis şart anlaşmanın diğer hükümlerinden ayrı değerlendirilecektir. Tahkim heyetinin anlaşmanın batıl olduğuna dair karar vermesi tahkim şartının hukuken geçersiz olduğu anlamına gelmeyecektir.

 2. Hakem heyetine, heyetin yetkisiz olduğuna dair yapılacak bir defi, en geç müdafa beyanının sunulmasından önce yapılacaktır. Tarafların hakem ataması yada hakem atanmasında fiilen yer almaları defi ileri sunmalarına engel olamaz. Tahkim heyetinin yetkisini aştığına dair ileri sürülecek bir defi mevzubahis yetki aşımının tahkim sürecinde işlenmeye başlar başlamaz olmalıdır. Tahkim heyeti, eğer gecikmeyi haklı bulursa, herhangi bir defiyi yukarıda belirtilen sürelerden sonrada kabul edebilir.

 3. Tahkim heyeti 16. maddenin 2. paragrafında bahis edilen defilere ilk soru veya karar aşamasında değerlendirebilir. Eğer tahkim heyeti yetkisi olduğuna dair bir kararı ilk soru olarak alırsa, herhangi bir taraf, mevzubahis karara dair haberleri olmasından itibaren, 30 gün içerisinde bu kanunun 6. maddesinin 2. paragrafında belirtilen mahkemeden, tahkim heyetinin hakkında karar alınan konuya dair karar almasını isteyebilirler mahkemenin alacağı karar temyiz yoluna açık değildir. Böyle bir talep süreci işlemekteyken, tahkim heyeti karar almak üzere tahkim faaliyetlerine devam edebilir.

 

Madde 17 – Tahkim heyetinin geçici kararlar verme yetkisi

Aksine taraflarca anlaşılmamılsa, tahkim heyeti, bir tarafın isteği üzerine, herhangi bir tarafa, içeriğinin anlaşmazlık ile ilgili olduğu tahkim heyetinin takdirinde olmak üzere geçici koruma tedbirleri almalarını emredebilir. Tahkim heyeti böyle bir karara dair taraflardan gerekli teminatları sağlamalarını isteyebilir.

Bölüm V. – Arbitraj Sürecinde Uygulanacak Şekil Esasları

Madde 18 - Taraflara Eşit Davranılması

Taraflar hakkaniyet hükümleri doğrultusunda eşit olarak alınacak ve kendi iddialarını sunmalarına imkanı sağlanacaktır.

Madde 19 – Kuralların ve prosedürün belirlenmesi

 1. Mevcut kanunun hükümlerine binaen taraflar tahkim sürecinin yürütülmesi için tahkim heyetinin uyacağı usul üzerine anlaşmakta serbesttir.

 2. Bahis edilen usul üzerine anlaşılamaması halinde tahkim heyeti, mevcut kanun hükümlerine göre, tahkim faaliyetlerini uygun bulduğu bir şekilde devam ettirmekte serbesttir. Tahkim heyeti tarafından üzerinde müzakere yapılabilecek konular herhangi bir delilin değeri, önem derecesi ve kabul edilebilirliğinide içermektedir.

Madde 20 – Tahkim Yeri

 1. Taraflar tahkim yeri üzerinde anlaşmakta serbesttirler. Bu konuda herhangi bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde tahkim yeri, tarafların tercihleride/durumlarıda ve tahkim konusu anlaşmazlığın şartlarıda dikkate alınarak, tahkim heyeti tarafından belirlenir.

 2. Bu maddenin 1. paragrafındaki hükümlere ters düşmedikçe tahkim heyeti uygun bulduğu herhangi bir yerde, hakemlerin müzakere yapması için, şahit, uzman ve tarafların dinlenmesi için veya mal ve diğer mülklerin ve evrakın üzerinde danışmanlık yapılması için, toplanabilir.

Madde 21 – Tahkim sürecinin başlatılması

Aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa belirli bir anlaşmazlık üzerine anlaşmazlığın,temel alınan tahkim anlaşması doğrultusunda, tahkim süreci ile çözülmesine dair bir tarafça yapılan teklifin diğer tarafa ulaşması ile tahkim süreci başlar.

Madde 22 – Dil

1. Taraflar tahkim sürecinde kullanılacak dil veya diller üzerinde anlaşmakta serbesttirdirler. Bu konuda bir anlaşmaya ulaşılmaması halinde tahkim heyeti tahkim sürecinde kullanılacak dil veya diller üzerine karar alacaktır. Alınan karar veya hüküm, aksi içeriğinde belirtilmemişse, herhangi bir tarafça yapılacak yazılı bildirimler, tahkim heyetinin alacağı kararlar, hükümler ve tahkim heyetinin yaptığı diğer haberleşmeler için geçerli olacaktır.

2. Tahkim heyeti herhangi bir evraki delilin tarafların üzerinde anlaştıkları veya tahkim heyetinin belirlediği dil veya dillerde çevirileri ile birlikte bulundurulmalarına dair emir verebilir.

Madde 23 – Talep ve Savunma beyanları

1. Tarafların üzerinde anlaştıkları yahut tahkim heyetinin belirlediği bir zaman dilimi içerisinde hak talep eden kimse talebini destekleyen malumatı, mevzubahis anlaşmazlık konusunu ve istenilen çözüm veya yardımı ve müddealeyhte mevzubahis noktalar üzerine savunmasını, aksi taraflarca gereken dokümanlar belirlenmemişse, belirtecektir. Taraflar ifadeleriyle ilgili buldukları bütün dokümanları veya dokümanlara ekledikleri referansları veya diğer delileri sunabilirler.

2. Aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa tahkim sürecinde herhangi bir taraf talep ve savunmalarını genişletebilir veya değiştirebilir ancak bu değiştirme ve ekleme tahkim heyeti tarafından yapılışındaki gecikmeden dolayı uygun bulunmazsa kabul olunmaz.

Madde 24 – Duruşmalar ve evraki süreç

 1. Aksi taraflarca anlaşılmamışsa, tahkim heyeti tahkim sürecinde delilllerin sunumunda sözlü duruşma yahut tahkim duruşması veya sürecin dokümanlar ve diğer materyaller üzerinden yürütülmesine dair karar verecektir. Ancak taraflar duruşma yapılmamasına dair karar almışsa, taraf talebi üzerine, tahkim heyeti tahkim sürecinin gerekli bir aşamasında gerekli duruşmaları gerçekleştirebilir.

 2. Taraflar tahkim heyetinin hertürlü malı, mülkü ve dokümanı değerlendirmek için yapacağı herhangi bir sözlü duruşma ve toplantı hakkında en uygun sürede haberdar edilecektir.

 3. Bir tarafça tahkim heyetine sağlanan her türlü doküman ve bilgi diğer tarafada

iletilecektir. Ayrıca tahkim heyetinin karar verme sürecinde değerlendireceği herhangi bir bilirkişi raporu veya delil niteliğindeki doküman taraflara iletilecektir.

Madde 25 – İlgili evrakı sunmama ve tahkim duruşmasına katılmama

Aksine taraflarca anlaşılmamışsa, eğer, yeterli neden gösterilmemişse,

 • müddei taleplerinin bu kanunun 23. maddesinin 1. bendinin hükümleri doğrultusunda iletemezse tahkim heyeti tahkim sürecini bitirecektir;

 • müdafii savunma ifadesini bu kanunun 23. maddesinin 1. bendine uygun bir şekilde iletemezse tahkim heyeti süreci böyle bir aciziyetin müddeinin iddialarının kabulu olarak değerlendirmeden devam ettirecektir.

 • Eğer bir taraf tahkim duruşmasında bulunmazsa yahut evraki delil sunmazsa, tahkim heyeti tahkim sürecini, karar verme prosedürüde dahil olmak üzere, elindeki delil niteliğindeki belgelere göre verecektir.

Madde 26 – Tahkim kurulu tarafından Bilirkişi atanması

1. Aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa, tahkim heyeti

 • kendi belirleyeceği konularda yine kendisine bilgi vermek üzere bir veya daha fazla uzman atayabilir;

 • taraflardan belirlediği bilirkişiye incelemesi için ilgili herhangi bir bilgiyi vermesini yada ilgili herhangi bir dokümana, mala yahut mülke erişim sağlamasını isteyebilir.

2. Aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa, eğer bir taraf isterse yada tahkim heyeti gerekli görürse, bilirkişi sözlü raporunu tebliğ ettikten sonra tarafların kendisini sorgulayabileceği bir duruşmaya katılacaktır ve tartışmalı konulara dair uzman tanıklar sunacaktır.

Madde 27 – Delil alınmasında mahkemenin desteği

Tahkim heyeti yada tahkim heyetinin izni ile taraflardan biri Rusya Federasyonunun

yetkili bir mahkemesinden delil toplanmasını talep edebilir. Mahkeme kendi usulleri doğrultusunda, delil toplamada kendi kurallarına uyarak, istinaber vermekte dahil olmak üzere isteği ifa edebilir.

Bölüm VI. - Karar alınması ve tahkim sürecinin sonlandırılması

Madde 28 – Anlaşmazlık konusuna uygulanacak kurallar

 1. Tahkim heyeti anlaşmazlık konusunu üzerinde tarafların anlaşmanın doğasına uygun olması sebebiyle anlaşmazlığın çözümü için seçtiği hukuk kurallarına göre karar verecektir. Seçilen herhangi bir kanun yada hukuk sistemi seçildiği devletin maddi hukuku olarak ve kanunlar ihtilafı kuralları olmayarak kabul edilecektir.

 2. Tarafların bir seçim yapmaması halinde tahkim heyeti uygulanacak kanunu uygun bulduğu kanunlar ihtilafı kurallarına göre belirleyecektir.

 3. Tahkim heyeti her vakıada tahkim anlaşmasının hükümlerine göre ve işlemin gerektirdiği ticari örf ve adetleri dikkate alarak karar verecektir.

Madde 29 – Tahkim kurulunun karar vermesi

Birden fazla hakemin bulunduğu tahkim süreçlerinde, aksine taraflarca anlaşılmamışsa, karar bütün hakemlerin çoğunluğunun kararı ile alınacaktır. Lakin prosedüre dair sorulara dair sorunr, taraflarca yada hakem heyeti üyelerince belirlenen Tahkim Heyeti başkanınca, çözümlenecektir.

Madde 30 – Tarafların Anlaşması

 1. Eğer taraflar tahkim sürecinde anlaşmazlık konusunu çözüme ulaştırırlarsa, tahkim heyeti tahkim sürecine son verecek ayrıca taraflarca istenmişse ve tahkim heyetincede itiraz edilmemişse üzerinde anlaşılan şartlara göre uzlaşılmaya dair hakem kararı verecektir.

 2. Anlaşılan şartlar üzerine verilen bir kararın şekil şartı olarak bu kanunun 31. maddesi hükümlerine uygun olması ve karar olduğunun ifade edilmesi gereklidir. Böyle bir karar tahkim konusu olan anlaşmazlığa dair verilen diğer kararlar ile aynı etki, niteliğe ve duruma sahiptir.

Madde 31 – Alınan kararın şekli ve içeriği

 1. Alınan karar tek hakem varsa olan hakemin imzasını, birden fazla hakem olan tahkim süreçlerinde bütün hakemlerin çoğunluğunun imzasını ve imzası olmayan hakem veya hakemlerin imzası ve imzalarının olmama sebeplerinide belirterek yazılı olacaktır.

 2. Karar, alınmasına temel olan sebepleri belirtmeli, talebin kabul veya reddine dair bir çözüm içermeli, tahkim mücreti ve masrafları ve bunların dağıtımına dair detayları belirtmelidir.

 3. Karar bu kanunun 20. maddesinin 1. bendi doğrultusunda alındığı tarihi ve tahkim yerini göstermelidir. Kararın belirtilen yerde alındığı kabul edilecektir.

 4. Karar verildikten sonra hakemlerin bu maddenin 1. bendine göre imzaladıkları bir kopyası tüm taraflara gönderilecektir.

Madde 32 – Tahkim sürecinin sonuçlanması

 1. Tahkim süreci tahkim heyetinin tahkim konusu anlaşmazlıkla ilgili vereceği son karar veya tahkim kurulunun bu kanunun 2. maddesindeki hükümler doğrultusunda vereceği bir emir ile son bulur.

 2. Tahkim heyeti tahkim sürecini sonlandırılmasına dair bir emiri:

- Müddei talebini geri çekerse ve bu fiile itiraz eden müdafinin itirazını tahkim heyeti müdafinin anlaşmazlığı sonuçlandırmak için iyiniyetli olarak hareket ettiğine inanırsa ve haklı bulursa;

- Taraflar tahkim sürecinin sonlandırılmasına dair ortak karar alırlarsa;

-Tahlim heyeti tahkim sürecinin diğer sebeplerle devam ettirilemeyeceğini gözlemlerse;

verebilir.

 1. Tahkim heyetinin yetkisi tahkim sürecinin, bu kanunun 33. maddesi ve 34. maddenin 4. bendinin hükümleri doğrultusunda, bitmesi ile sona erer.

 

Madde 33 – Alınan kararın düzeltilmesi ; Ek karar

 1. Taraflarca başka bir süre belirlenmemişse, kararın iletilmesinden itibaren 30 gün içerisinde :

taraflardan herhangi biri, diğer tarafı bilgilendirerek, tahkim heyetinin verdiği karardaki hesaplama, yazım veya diğer ve benzer türdeki hataların düzeltilmesini isteyebilir.

Eğer taraflarca üzerine anlaşılırsa, bir taraf, diğer tarafı bilgilendirerek, tahkim heyetinden verdiği kararın belirlli bir nokta veya kısmına dair açıklama yapmasını isteyebilir.

Eğer tahkim heyeti isteği haklı bulursa, gerekli düzeltmeyi ve açıklamayı isteğin/talebin eline geçmesinden itibaren 30 gün içerisinde yapacaktır. Mevzubahis açıklama verilen kararın bir parçası olacaktır.

 1. Tahkim heyeti bu kanunun 1. maddesinin 2. paragrafında belirtilen türde bir hatayı kendi insiyatifini kullanarak karar verildikten sonra 30 gün içerisinde düzeltebilir.

 2. Aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa kararın iletilmesinden itibaren 30 gün içerisinde taraflardan herhangi biri, diğer tarafı bilgilendirerek, tahkim heyetinden tahkim sürecinde ileri sürülmüş ama tahkim heyetinin kararında yer almayan taleplere dair ek bir karar almasını isteyebilir. Eğer tahkim heyeti isteği haklı bulursa ek kararı 60 gün içerisinde verebilir.

 3. Tahkim heyeti, eğer gerekli ise, keyfiyeti dairesinde bu maddenin 1. vr 3. bendlerinde belirtilen düzeltme, açıklama ve ek karar yapmak ve almak için

belirlenen sürenin içeriğini/miktarını değiştirebilir.

 1. Bu kanunun 31. maddesinin hükümleri kararın düzeltilmesine ve açıklanmasına veya ek kararada etkilidir.

 

 

Bölüm VII. - Karara Rücu

Madde 34 – Tahkim kararının münhasıran rücu ile iptali davası

 1. Herhangi bir tahkim kararına ancak bu kanunun 34. maddesinin 2. ve 3. bendi doğrultusunda yapılan başvuru ile rücu edilebilir.

 2. Bir tahkim kararı ancak bu kanunun 6. maddesinin 2. bendinde tanımlanmış mahkemece aşağıda belirtilen şartlar yerine getirilirse tahsis edilir:

(1) Mahkemece karar tahsis edilmesini isteyen taraf aşağıdaki hususları kanıtlayabilirse:

-bu kanunun 7. maddesinde belirtilen tahkim anlaşmasının taraflarından birinin herhangi bir sebepten dolayı tahkim anlaşmasına girme ehliyeti yoksa yada eksikse veya tarafların tahkim anlaşmasının tabi olacağı hukuki rejime, buna binanen Rus Federasyonu hukukuna, göre geçersiz olması; veya

- tarafın hakem atanması için veya tahlim süreci ile ilgili olarak uygun şekilde bilgilendirilmemesi veya başka herhangi bir şekilde iddialarını sunamazsa; veya

 • verilen kararın içeriğinin tahkime sunulan meselelerle bire bir alakalı değilse yada tahkime konu edilebilecek meselelerin kapsamında değilse, tahkime sunulan meselelerin sunulmamış meselelerden ayrılabileceği göz önüne alınarak verilen kararda tahkime sunulmuş meselenin içeriğine giren kısmı için geçerli ve sunulmayan kısmı için geçersizliğini; veya

- tahkim heyetinin kuruluşu veya tahkim süreci, tahkime tarafların üzerinde anlaştıkları hükümlerle uyuşmuyorsa ve tarafların yaptığı anlaşmanın bu kanunun hüküm veya hükümlerine aykırı geliyorsa, veya, bu kanunun hüküm veya hükümlerine uyan bir anlaşmanın yokluğunu;

(2) mahkemenin aşağıdaki bentler niteliğinde bir karar tahsis etmesi halinde:

-Tahkim konusu meselenin Rus Federasyonu kanunlarına göre çözülme imkanına sahip olmaması; veya

- Tahkim heyetinin verdiği kararın Rus Federasyonunun kamu politikası ile çatışmalı olması.

 1. Tarafın kararı alması tarihinin üzerinden 3 ay geçmesi üzerine kararın ulaştığı taraf mahkemeye başka bir karar tahsis etmesi için başvuramaz ayrıca bu kanunun 33. maddesi gereğince yapılmış bir talep tahkim heyetince sonlandırılmış ise sonlandırılma tarihinin üzerinden 3 ay geçmesi ile aynı hükümlere tabidir.

 2. Karar tahsis edecek mahkeme eğer uygunsa ve bir tarafça talep edilmişse, tahsis sürecini keyfiyeti doğrultusunda tahkim heyetinin tahkim sürecini devam ettirmesi için veya tahkim heyetinin yapacağı fiillerle karar tahsis edilmesine ihtiyaç kalmayacak bir duruma gelene kadar durdurabilir.

Bölüm VIII – Kararların tanınması ve icra edilmesi

Madde 35 – Tanınması ve icra edilmesi

 1. Tahkim kararları alındıkları ülke dikkate alınmaksızın bağlayıcı olarak kabul edilecektir ve yetkili bir mahkemeye yazılı olarak başvurulması halinde bu maddenin ve36. Maddenin hükümlerine tabi olacaktır.

 2. Karara istinat eden veya uygulanması için başvuran taraf, alınan kararın tasdikli orjinalini yada noterli kopyasını ve bu kanunun 7. maddesinde bahis edilen tahkim anlaşmasını veya noter tasdikli bir kopyasını tedarik etmek ile sorumludur.

Madde 36 – Tahkim kararının tanınmaması ve icra edilmemesi için gerekli şartlar

 1. Bir tahkim kararının, yapıldığı ülke dikkate alınmaksızın, tanınmasına ve uygulanmasına ancak;

(1) aleyhine karar alınan tarafın talebi üzerine, eğer kararın tanınması ve uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen durumlara dair mahkemeye kanıt getirmesi halinde

- Bu kanunun 7. maddesinde bahis edilen türde bir tahkim anlaşmasının bir tarafı herhangi bir şekilde yetkisiz ise; veya mevzubahis anlaşmanın, tarafların anlaşma için geçerli olması üzerinde anlaştıkları hukuk rejimine göre, geçersiz olması halinde veya buna binaen kararın alındığı ülkenin kanunlarına göre geçersiz olması halinde; veya

- aleyhine karar verilen tarafa hakem atanması ve tahkim süreci uygun bir şekilde haber verilmemişse veya iddialarını sunamamışsa; veya

- verilen karar tahkime verilen anlaşmazlıkla ilintili değil yada tahkim konusu meselenin kapsamına girmiyorsa ancak tahkime sunulan ve üzerinde karar alınan anlaşmazlıklar üzerinde karar alınmasına tahkim heyetinin yetkisi olmadığı anlaşmazlıklardan ayırılabiliyorsa tahkim konusu anlaşmazlıklar üzerine verilen kararlar tanınabilir ve uygulanabilir; veya

- Tahkim heyetinin oluşması ve tahkim süreci tarafların anlaşmasına uygun olmamışsa ve buna ek olarak tahkimin yer aldığı ülke kanunlarına karşı olması halinde; veya

- tahkim kararının taraflar için bağlayıcıkı kazanmaması veya kararın alındığı ülke kanunlarına göre hasredilmesi veya ertelenmesi; veya

(2) mahkeme aşağıdaki durumlardan birini bulursa:

- Anlaşmazlık konusunun Rus Federasyonu kanunlarına göre tahkim ile çözülemeyecek durumda olması; yada

- alınan bir kararın tanınmasının yada uygulanmasının Rusya Federasyonunun kamu politikasına ters düşmesi halinde.

İtiraz yolu ile takip edilebilir.

 

 

 

 

Yol Tarifi